Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

Google na świecie

Raport Harris Poll: czego potrzebują zarządy firm do zrównoważonej transformacji cyfrowej?Zdjęcie

Pożary lasów, potężne burze i fale upałów, a także trudności w zarządzaniu zrównoważonymi łańcuchami dostaw i redukcją emisji - firmy na całym świecie są świadome, że zmiany klimatyczne to jeden z najważniejszych problemów naszej planety. Zrównoważony rozwój i zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko stały się kluczowe dla kadr kierowniczych na całym świecie. W nowym, globalnym badaniu przeprowadzonym przez instytut Harris Poll na zlecenie Google Cloud, 1491 przedstawicieli kadry kierowniczej z 16 państw podzieliło się swoimi priorytetami, wyzwaniami i możliwościami związanymi z wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój ważniejszy od priorytetów biznesowych 
Inicjatywy związane z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i lepszym zarządzaniem okazały się najważniejszymi priorytetami dla przedsiębiorstw, na równi z dostosowaniem modeli biznesowych do dzisiejszej rzeczywistości. Blisko 10% budżetów firm przeznaczanych jest na działania związane ze zrównoważonym rozwojem. Kadra kierownicza jest gotowa rozwijać swoją działalność w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, nawet jeśli oznacza to niższe przychody w najbliższej przyszłości. 82% kadry kierowniczej w krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oceniło swoją organizację jako “powyżej przeciętnej” w realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. 86% uważa z kolei, że ich starania i praca przyczyniają się do postępu w zakresie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju.

Nie wszyscy jednak mierzą wpływ swoich działań  

Badanie wykazało także niepokojącą lukę pomiędzy tym, jak firmy myślą o tym, co robią dobrze, a tym, jak dokładnie są w stanie to zmierzyć. Tylko 36% respondentów i respondentek stwierdziło, że ich organizacje dysponują narzędziami pomiarowymi do ilościowego mierzenia swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, a zaledwie 17% wykorzystuje te pomiary do optymalizacji działań w oparciu o uzyskane wyniki. Bez dokładnych pomiarów trudno jest mówić o postępie - 57% respondentów i respondentek zgodziło się ze stwierdzeniem, że istnieje “hipokryzja ekologiczna” i że ich organizacja przecenia swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju. W największym stopniu uważa tak kadra kierownicza z sektora usług finansowych oraz łańcucha dostaw/logistyki - jest to odpowiednio 66% i 65% badanych. Mniej więcej dwie trzecie (65%) przedstawicieli i przedstawicielek firm w Europie, krajach Bliskiego Wschodu i w Afryce ma wątpliwości, czy niektóre inicjatywy podejmowane przez ich organizacje w zakresie zrównoważonego rozwoju są autentyczne.  

Managerowie i managerki chcą większej transparentności 
Przedsiębiorstwa we wszystkich branżach mają trudności z określeniem, ile działań na rzecz zrównoważonego rozwoju podejmują. 65% z nich przyznaje, że chce rozwijać takie działania, ale nie wie, jak to właściwie zrobić. Najwięcej niepewności w tym obszarze ma kadra kierownicza w sektorze łańcuchów dostaw/logistyki (79%) oraz opieki zdrowotnej i biotechnologii (74%). W handlu detalicznym jest to z kolei tylko 54%.  Przywództwo w zakresie zrównoważonego rozwoju zaczyna się od samej góry w organizacji. Na pytanie o to, które grupy mają największy wpływ na zrównoważony rozwój w organizacji, 53% osób badanych wskazało na członków i członkinie zarządu oraz liderów i liderki wyższego szczebla. 82% z nich zgodziło się ze stwierdzeniem "Chciałbym/-abym, aby nasz zarząd lub kierownictwo wyższego szczebla umożliwiło nam priorytetyzację zrównoważonego rozwoju".  Kadra kierownicza oczekuje większej przejrzystości i możliwości przezwyciężenia kluczowych barier - 85% respondentów i respondentek badania zgadza się z tym, że jeśli liderzy i liderki w biznesie będą bardziej szczerzy w kwestii problemów, jakie napotykają w dążeniu do bardziej zrównoważonego rozwoju, osiągną znaczący postęp.  Większość (82%) przedstawicieli i przedstawicielek kadry kierowniczej chciałaby mieć większą niezależność, aby nadać zrównoważonemu rozwojowi większy priorytet.  

Przekształcenie “optymizmu klimatycznego” w biznesową transformację  75% osób badanych z krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki uważa, że zrównoważony rozwój może być motorem istotnych przemian biznesowych. Technologia i zrównoważony rozwój to dwa najważniejsze obszary, w które kadra kierownicza planuje zwiększyć inwestycje w 2022 roku. Ponadto są one postrzegane jako naczynia połączone: innowacje technologiczne to najważniejszy obszar, który zdaniem kadry zarządzającej będzie miał największy wpływ na rozwiązywanie problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Ponadto około trzech na czterech członków i członkiń kadry kierowniczej (77%) uważa, że technologia ma kluczowe znaczenie dla ich przyszłych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie transformacji działań czy raportowania.

Zdjęcie

Ponad połowa przedstawicieli i przedstawicielek kadry kierowniczej twierdzi, że jest obecnie dopiero na etapie planowania i wczesnego wdrażania zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wyzwaniem jest podejmowanie pilnych działań ze strony wszystkich branż, aby zapobiec najgorszym skutkom zmian klimatycznych.  W Google Cloud staramy się pomagać naszym klientom w korzystaniu z technologii chmurowej, aby osiągać cele związane ze zrównoważonym rozwojem i robić więcej dla naszej planety. Udostępniamy najczystszą chmurę w branży i dlatego zdajemy sobie sprawę, że budowanie bardziej zrównoważonej firmy nie jest łatwe. W Google zespoły ds. zrównoważonego rozwoju są obecne przy planowaniu każdego projektu, dzięki czemu możemy wspólnie pracować nad wykorzystaniem technologii chmury w celu budowania bardziej zrównoważonej przyszłości. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące postaw kadry kierowniczej wobec zrównoważonego rozwoju, można zapoznać się z pełną wersją raportu.