Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

Veřejná politika

Změny v našich službách v České republice v návaznosti na místní implementaci evropské směrnice o autorském právu

Ilistrační obrázek

V České republice byla právě přijata novela autorského zákona, jejímž prostřednictvím Česko transponovalo do svého právního řádu evropskou směrnici o autorském právu na jednotném trhu z roku 2019. Text této novely jde však daleko za rámec ustanovení evropské směrnice. Z tohoto důvodu musíme přistoupit ke změně zobrazování náhledů zpráv v našich službách. Tato novela bude mít negativní vliv na kvalitu našich produktů a služeb v Česku a zároveň zhorší přístup lidí ke kvalitnímu zpravodajství.

V evropských zemích, které postupně transponují evropskou směrnici o autorských právech do svých právních řádů, vstupujeme do jednání s vydavateli o využívání jejich chráněného obsahu. Doposud jsme těchto smluv s evropskými publikacemi uzavřeli více než tisíc. Takto jsme byli připraveni postupovat i v Česku, ale přijetí novely autorského zákona nám znemožnilo uzavírat podobné smlouvy s českými vydavateli. Zobrazování potenciálně chráněného obsahu pro nás za těchto podmínek znamená nepřiměřené finanční a provozní riziko, protože i v případě rutinních aktualizací našich služeb bychom riskovali nepřiměřeně vysokou pokutu.

Vzhledem k výše popsaným rizikům nemáme jinou možnost než odstranit v Česku náhledy zpravodajského obsahu vydavatelů z Evropské unie z Vyhledávání, Zpráv a služby Discover. Jedná se o obsah, který může být chráněn novelou autorského zákona, tzn. o úryvky článků a náhledy obrázků a videí. Zobrazování titulků a odkazů se nijak nezmění. Museli jsme také učinit složité rozhodnutí a ukončit v Česku náš licenční program Výběr Zpráv Google (Google News Showcase), který nám doposud umožňoval platit vydavatelům za výběr obsahu pro Zprávy Google a službu Discover. Novela autorského zákona bohužel představuje pro naše produkty příliš zásadní omezení a finanční a provozní rizika, která z ní vyplývají, pro nás nejsou dlouhodobě udržitelná.

Níže příklad toho, jak může vypadat výsledek vyhledávání zpravodajského obsahu vydavatelů z EU na českém Googlu před a po přijetí novely autorského zákona.

Před:

Ukázka před implementací evropské směrnice o autorském právu

Po:

Ukázka po implementaci evropské směrnice o autorském právu

V zemích Evropské unie, které postupně transponují evropskou směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu z roku 2019 do svých právních rámců, spolupracujeme s místními vládami i vydavateli. Zahájili jsme diskuse s vydavateli o dohodách o využívání jejich chráněného obsahu. Od roku 2021 jsme uzavřeli podobné dohody s více než tisícovkou evropských médií, asociací i organizací kolektivní správy a mnoho dalších takových jednání probíhá. Pokračujeme tak v naplňování našeho dlouhodobého závazku vůči zpravodajskému sektoru, díky němuž jsme jedním z největších finančních podporovatelů žurnalistiky na světě.

Udělali jsme všechno pro to, abychom se konstruktivně zapojili do legislativního procesu. Osobně jsme se účastnili konzultací k původnímu textu vedených Ministerstvem kultury a předkládali jsme zároveň i písemné připomínky. Okamžitě, jak jsme se dozvěděli o pozměňovacích návrzích, které k původnímu transpozičnímu textu přidala Poslanecká sněmovna a které byly nahrány do veřejného systému Poslanecké sněmovny v září, vyjádřili jsme své obavy jak zástupcům Poslanecké sněmovny před hlasováním ve výboru a v plénu, tak na schůzích senátních výborů, jakmile byl text postoupen do Senátu. Nedospěli jsme však během jednání se všemi zúčastněnými stranami k funkčnímu kompromisu a proto jsme museli učinit složité rozhodnutí přestat zobrazovat náhledy zpráv a uzavřít program Showcase v Česku.


Předchozí příspěvek ze 7. října 2022
Konstruktivní cesta ke spolupráci s českými vydavateli
Žurnalistiku a vydavatele v Česku podporujeme velmi dlouho - jsme přesvědčeni, že prosperující zpravodajský ekosystém je pro fungující demokracii zásadní. Teď se však vážně obáváme toho, že pozměňovací návrh (č. 1274) změní způsob, jakým je do českého práva implementován článek 15 směrnice EU o autorském právu. Taková implementace podle nás povede k novým bezpečnostním rizikům a znesnadní lidem přístup k důvěryhodným zprávám.

Abychom splnili požadavky uvedené směrnice, spustili jsme rozsáhlý program, který zajišťuje platby vydavatelům za rozšířené náhledy zpráv (anglicky Extended News Previews, dále ENP) a za využití chráněného obsahu ve Vyhledávání a ve službách, jako jsou Zprávy Google. Nedávno jsme také vyvinuli nový nástroj , díky němuž dokážeme nabídnout dohody o ENP i menším vydavatelům, a budeme ho v nadcházejících měsících rozšiřovat. ENP dohod s celostátními i regionálními zpravodajskými publikacemi jsme již uzavřeli více než 960 napříč deseti evropskými zeměmi a pracujeme na mnoha dalších.

Doufali jsme, že budeme tímto způsobem spolupracovat i s českými vydavateli, asociacemi a kolektivními správci. Navrhovaná legislativa to však ohrožuje. Vyzýváme proto zákonodárce, aby návrh znovu zvážili a přijali verzi navrženou Ministerstvem kultury, která odrážela výsledek podrobných konzultací mezi ministerstvem a všemi relevantními stranami.

Směrnici EU o autorských právech se podařilo nastavit rovnováhu mezi vydavateli a platformami. Jejím cílem bylo poskytnout vydavatelům větší pravomoc nad využíváním jejich obsahu a zároveň ponechat lidem možnost objevovat, sdílet a přistupovat k informacím na webu. Navrhovaná legislativa je však v rozporu s cíli směrnice o autorském právu tím, že narušuje svobodu podnikání garantovanou Listinou základních práv EU a omezuje schopnost platforem bojovat proti dezinformacím.

Dopady na služby v Česku 
Náš právní tým momentálně posuzuje, jakým způsobem může tato legislativa poškodit kvalitu našich služeb v Česku. Například krátké úryvky textu, které zobrazujeme ve Zprávách Google a ve Vyhledávání, pomáhají lidem najít relevantní články a současně přivádějí více návštěvníků na weby vydavatelů. Navrhovaná legislativa by však mohla vést k tomu, že tyto úryvky nebudeme moci zobrazovat. Češi by pak pravděpodobně viděli méně užitečné výsledky Vyhledávání než ostatní Evropané.

Legislativa by také omezila naši schopnost bojovat v rámci našich služeb proti dezinformacím. To by bylo obzvláště nebezpečné v době, kdy Česko a region střední a východní Evropy čelí sofistikovaným a koordinovaným dezinformačním kampaním v nebývalé míře. Spolupracovali jsme s vládou v boji proti této hrozbě a posílili jsme naše investice prostřednictvím kampaní , partnerství a odborných setkání.

Podpora českých novinářů a vydavatelů
Google je vzhledem ke své nabídce služeb i přímému financování zpravodajských organizací jedním z největších finančních podporovatelů žurnalistiky na světě. Kromě očekávaných plateb českým vydavatelům za rozšířené náhledy zpráv (ENP) investoval Google do širší podpory žurnalistiky v Česku platbami českým vydavatelům prostřednictvím služby News Showcase, která licencuje jejich obsah. V současné době se programu v Česku účastní sedm vydavatelů se třinácti doménami a doufáme, že se v budoucnu přidají další.

Od roku 2015 podpořila iniciativa Google News inovační projekty dvanácti českých redakcí. V těžkých časech pandemie jsme prostřednictvím Journalism Emergency Relief Fund podpořili provoz jedenácti převážně regionálních publikací v Česku. Nedávno jsme také oznámili příjemce grantu Initiative Innovation Challenge for Europe, mezi kterými bylo vydavatelství Trima News, které se specializuje na zpravodajství z regionů. Google Newslab vyškolil v digitálních dovednostech více než 880 českých studentů, novinářů a redaktorů.

Rádi bychom na tento pokrok navázali. A stále je čas vrátit se k funkční legislativě tak, jak zamýšlela  směrnice a Ministerstvo kultury. Vyzýváme proto zákonodárce, aby tento proces konzultovali se všemi relevantními stranami a podpořili tak přístup českých občanů k informacím.